Transmiterea către revista Tehnologii informatice și de comunicație în domeniul muzical a unui articol spre publicare înseamnă pentru autor faptul că articolul nu a mai fost publicat şi nici nu va fi înaintat spre publicare altei reviste.

Textul articolului va fi redactat în limbile română şi engleză în conformitate cu formatul impus de revistă, autorul asumându-și responsabilitatea asupra originalității conținutului, traducerii şi tehnoredactării prin semnarea unui protocol de copyright, ce va fi trimis odată cu articolul.

Manuscrisul va respecta obligatoriu următoarele cerinţe:

Datorită faptului că formatul paginii revistei cuprinde două coloane în română şi engleză (a se vedea pagina prezentată ca exemplu), deasupra cărora este poziţionat titlul, autorii, afilierile etc., avem rugămintea de a folosi instrucţiunile de aranjare în pagină, prezentate în cele două fişiere de instrucţiuni (Sablon_titlu_lucrare.doc şi Sablon_continut_lucrare.doc).

 

Articolul Dumneavoastră va fi cuprins în trei fişiere:

1. un fişier cu titlul lucrării (pentru care există instrucţiuni în fişierul Sablon_titlu_lucrare.doc);

2. un fişier cu conţinutul lucrării în limba română (pentru care există instrucţiuni în fişierul Sablon_continut_lucrare.doc);

3. un fişier cu conţinutul lucrării în limba engleză (pentru care există instrucţiuni în acelasi fişier Sablon_continut_lucrare.doc).

 

Fişierul Sablon_titlu_lucrare.doc conţine instrucţiuni de formatare a titlului lucrării Dumneavoastră şi a numelui autorilor acesteia, cu afilierile instituționale.

Fişierul Sablon_titlu_lucrare.doc conţine un set de instrucţiuni privind formatarea mărimii paginii, marginile, mărimea caracterelor folosite etc, a corpului lucrării Dumneavoastră.

 

Vă rugăm să urmaţi întocmai cerinţele prezentate în cele două fişiere de instrucţiuni, mai ales cele prezentate în cele privind formatarea conţinutului.

Numele celor trei fişiere trimise de Dumneavoastră trebuie să conţină numele unui autor si titlul lucrării (în cazul în care e prea lung, puteţi să îl prescurtaţi în sensul omiterii unor cuvinte din titlu) de exemplu: Ioan Carasevici – Vatra satului - titlu.doc şi Ioan Carasevici – Vatra satului – corp lucrare rom.doc şi Ioan Carasevici – Vatra satului – corp lucrare eng.doc.

Ca sugestie, cel mai simplu mod de a avea formatarea ideală este de a folosi fişierele şablon pe care le redenumiţi şi în care veţi lucra. Aceste fişiere conţin deja toate formatările cerute de noi.

 

Pe cât posibil, numărul paginilor aritcolului trebuie să fie număr par.

 

Bibliografia trebuie să respecte cerințele din fișierul Sablon_continut_lucrare.doc.

 

IMPORTANT: Citarea articolelor din această revistă trebuie să fie obligatoriu în forma: Nume, Prenume autor, Titlu articol. ICTMF, Vol. XXXX, nr. 0, 201X, (nr. pag.) 00-00. Print ISSN 2067-9408 / on-line ISSN 2069-654X

Transmiterea manuscriselor

Manuscrisele se trimit în format electronic accesând secțiunea For Authors / Submission sau prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  cu menţiunea articol pentru Tehnologii informatice și de comunicație în domeniul muzical (şi titlul acestuia), însoţite de confirmarea taxei de publicare (ordin de plata scanat) în valoare de 150 RON, care se va achita în contul de LEI RO56TREZ2165003XXX006760 deschis la Trezoreria Cluj.

Fiecare articol va fi însoţit de o scurtă biografie a autorului/autorilor (1/2 pagină format A4) – document separat.

Pentru articolele care, deşi acceptate pentru publicare, nu sunt redactate conform standardelor revistei, se percepe o taxă suplimentară de 50 de RON.

 

Prin protocolul de colaborare stabilit între revistă şi prof. Lucreția Bozac, traducător autorizat (PFA), oferim servicii de traduceri în termen foarte scurt, la nivel profesionist. În acest sens, vă rugăm să vă adresaţi direct partenerului prin contactare la: e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel 0264 531975, 0746 964284

Termenul de transmitere al manuscriselor este:

pentru numarul 1/2011

25 martie 2011 , iar termenul de plată a taxei de publicare este 10 aprilie 2011.

pentru numarul 2/2011
15 noiembrie 2011 , iar termenul de plată a taxei de publicare este 30 noiembrie 2011.

pentru numarul 1/2012
25 martie 2012 , iar termenul de plată a taxei de publicare este 10 aprilie 2012.

pentru numarul 2/2012
15 noiembrie 2012 iar termenul de plată a taxei de publicare este 30 noiembrie 2012.

pentru numarul 1/2013
15 martie 2013 iar termenul de plată a taxei de publicare este 30 martie 2013.

pentru numarul 2/2013
15 noiembrie 2013 iar termenul de plată a taxei de publicare este 30 noiembrie 2013.

pentru numărul 1/2014

15 martie 2014 iar termenul de plată a taxei de publicare este 30 martie 2014.

pentru numărul 2/2014

30 noiembrie 2014 iar termenul de plată a taxei de publicare este 4 decembrie 2014.

pentru numărul 1/2018

15 martie 2018, iar termenul de plată a taxei de publicare este 30 martie 2018

pentru numărul 2/2018

30 noiembrie 2018, iar termenul de plată a taxei de publicare este 4 decembrie 2018

 

Activitatea de recenzare a articolelor

Articolele ştiinţifice sunt supuse procesului de recenzare PEER REVIEW "în orb".

Numărul de recenzori pentru evaluarea unui articol este de 2, iar timpul de recenzare este de 15 zile.

Autorii primesc de la editor unul din următoarele răspunsuri:

- articol acceptat;
- articol acceptat cu modificări;
- articol respins

 

Referenţii ştiinţifici vor urmări la evaluarea manuscriselor: actualitatea temei; aprofundarea ideilor ştiinţifice, originalitatea, cât şi respectarea instrucţiunilor pentru autori. 
Nerespectarea standardelor solicitate de revistă conduce la respingerea manuscriselor.

Pentru alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0722 460261, fax. 0264 598958 sau e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoane de contact:

Prof.univ.dr. Nelida Nedelcuț, e-mail nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Conf. univ. dr. Ciprian Pop, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ............        

The submission to the Information and Communication Technologies in the Musical Field review of an article for publication means for the author that the article has not been published before, nor will it be submitted for publication to another review.

The text of the article will be written in Romanian and English in accordance with the format imposed by the review, the author being responsible for the authenticity of the content, its translation and its typing, by signing a copyright protocol , which will be submitted simultaneously with the article.

The manuscript needs to observe the following requirements:

The format of our issue is bilingual (Romanian - English). For technical publishing reasons you must send us the article on the e-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. respecting our demands bellow:

Because of the issue format – two columns in Romanian and English (example here ) which have the Title the Author(s) and Affiliations above them we kindly ask you to use the page and text format instruction presented in the downloadable files Article_Title_Instructions.doc and Article_Content_Instruction.doc

 

Your article will be divided in two files:

1. One file with the title of the article, authors and affiliations (instructions in the file Article_Title_Instructions.doc);

2. One file with the content of the article (instructions in the file Article_Content_Instruction.doc).


The file Article_Title_Instructions.doc contains formatting instructions for the title of the article, authors and affiliations.

The file Article_Content_Instructions.doc contains formatting instructions for the content of your Article (page layout, margins, fonts, paragraphs etc.)

 

Please, follow the requirements presented in the two files.

The name of the two files you send to us must contain the name of one author and the title of the article (In case it’s too long you may omit some words).

The submission of manuscripts:

The manuscripts will be submitted in electronic format accesing For Authors / Submission or via e-mail to the address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., with “article for Information and Communication Technologies in the Musical Field” subject, and providing the title of the article in question, accompanied by the confirmation of the publication fee (scanned proof of transfer of funds) in value of RON 150, which will be transferred into the RON account RO56TREZ2165003XXX006760.

Each article will be accompanied by a short biography of the author(s) (1/2 page, A4 format) – in the form of a separate document.

For articles which, although accepted for publication, are not typed according to the standards of the review, an additional fee of RON 50 will be required.

 

Through the collaboration protocol concluded between the review and certified translator Prof. Lucretia Bozac, we offer quality professional translation services.
For this purpose please contact our partner direct at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. nos. 0264 531975, 0746 964284.

The deadline for the submission of manuscripts is:

For issue No. 1/2011:
March 25, 2011, and the deadline for the payment of the publication fee is April 10, 2011.

For issue No. 2/2011:
November 15, 2011, and the deadline for the payment of the publication fee is November 30, 2011.

For issue No. 1/2012:
March 15, 2012, and the deadline for the payment of the publication fee is April 10 2012.

For issue No. 2/2012:
November 15, 2012, and the deadline for the payment of the publication fee is November 30, 2012.

For issue No. 1/2013:
March 15, 201, and the deadline for the payment of the publication fee is November 30, 2013.

For issue No. 2/2013:
November 15, 2013, and the deadline for the payment of the publication fee is November 30, 2013.

March 15, 2014, and the deadline for the payment of the publication fee is March 30, 2014.

For issue No. 2/2014:
November 30, 2014, and the deadline for the payment of the publication fee is December 4, 2014.

For issue No. 2/2017:

November 30, 2017 and the deadline for the payment of the publication fee is December 4, 2017

For issue No. 1/2018:

March 15 2018, and the deadline for the payment of the publication fee is March 30, 2013.

For issue No. 1/2018:

November 30, 2018 and the deadline for the payment of the publication fee is December 4, 2018

 

The Reviewing of the Articles

The scientific articles will undergo peer blind reviewing.

The number of reviewers for the assessment of an article is 2, and the review period is 15 days.

The authors will receive from the editor one of the following responses:
- article accepted;
- article accepted, but requires changes;
- article rejected.

 

When assessing manuscripts, the scientific reviewers will observe: the topicality of the theme; the in-depth knowledge of the scientific ideas and the authenticity thereof, as well as the compliance with the instructions laid out for the authors. Failure to meet the standards required by the review will lead to the rejection of the manuscripts. For further information please contact us at tel. no. 0722 460261, fax. no. 0264 598958 or

Contact persons:

prof. dr. Nelida Nedelcuţ, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

as. prof. dr. Ciprian Gabriel Pop, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Joomla Template by Joomla51.com